Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • O gminie

Treść strony

Czym jest gmina?

W Polsce gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Jak mówi Ustawa o samorządzie terytorialnym o ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, miejsko-wiejską lub miejską. Gmina Mszczonów jest gminą miejsko-wiejską.

Na terenie kraju jest obecnie 2478 gmin trzech rodzajów:

 • 1586 gmin wiejskich
 • 586 gmin wiejsko-miejskich
 • 306 gmin miejskich

Ogółem liczba miast w Polsce (w gminach miejskich i miejsko-wiejskich) wynosi łącznie 892.

Organy gminy to:

 1. rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna
 2. wójt, burmistrz, prezydent miasta – władza wykonawcza

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy można podzielić na własne, czyli nadane gminie ustawowo oraz zlecone, czyli przydzielone przez władze państwowe.
Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (czyli powiatu, województwa).
Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie w wyborach samorządowych lub referendum lokalnym, a także za pośrednictwem organów gminy.

Zadania własne gminy to zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą one być:

 1. obowiązkowe:
 • gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, a także musi zapewnić w budżecie środki na ich realizację
 1. fakultatywne:
 • gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby (samodzielnie na własną odpowiedzialność z własnego budżetu).

Można utworzyć kilka kategorii zadań własnych gminy, a mianowicie są to zadania z zakresu:

 • infrastruktury technicznej gminy (dotyczące nadzorowania i tworzenia gminne dróg, ulic, placów, mostów, kanalizacji, wodociągów, utrzymywanie czystości, tworzenie wysypisk oraz utylizacji odpadów komunalnych oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymywania urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną; regulujące komunalne budownictwo mieszkaniowe, targowiska i hale targowe, lokalny transport zbiorowy, obiekty i urządzenia użyteczności publicznej a także obiekty administracyjne na terenie gminy),
 • infrastruktury społecznej (dotyczące ochrony zdrowia, kultury, oświaty, kultury fizycznej i pomocy społecznej),
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego (realizowane przez organizację ruchu drogowego, porządek publiczny, ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo sanitarne),
 • ładu przestrzennego i ekologicznego (dotyczące planowanie przestrzennego, gospodarki terenami oraz ochrony środowiska).

Zadania zlecone są to zaś wszystkie inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są one przekazywane gminie w sposób dwojaki. Po pierwsze na mocy regulacji ustawowej lub w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

drukuj (Czym jest gmina?)

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952789

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.