Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Ważne komunikaty

Treść strony

 • Grafika obwieszczenie

Obwieszczenie o dodatkowym dniu polowania zbiorczego

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym terminie polowania zbiorowego w dniu 31 grudnia 2021r.  w godzinach 7:30 - 15:30, organizowanego przez Koło Łowieckie ,,LIS” na terenie obwodu łowieckiego  473. 

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) podaje się do publicznej wiadomości informację o dodatkowym terminie polowania interwencyjnego w dniu 08 stycznia 2022r. w godzinach od  7:30 do 15:30, organizowanego przez Koło Łowieckie ,,Dzik” w lasach Piekary-Lindów.

Komunikat

Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie organizuje spotkanie opłatkowe połączone ze strzelaniem w niedzielę 19 grudnia 2021 w godzinach 12:00-15:00.

 • Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji na wniosek Pana Roberta Twardowskiego — pełnomocnika Burmistrza Mszczonowa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Mszczonowa z siedzibą: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej”.

 • Herb Starostwa

Obwieszczenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Mszczonowa z dnia 4 listopada 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej.

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Wymysłów, przeznaczonej w części do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Mszczonów, przeznaczonej w części do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 • Herb województwa mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo  łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu  uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa  mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich  do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej  „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi  nieruchomości objętych projektem uchwały. 

 • Grafika z napisem komunikat

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzeń wodnych

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu
 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów
 • Głowa lisa

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniach 15 – 31 października oraz 15 – 30 listopada 2021 r. w powiecie rawskim zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka, nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, będzie podawana w przynętach zrzucanych z samolotów.
 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów.
 • Grafika promująca szczepienia przeciw Covid-19

Informacja

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak WNP-III.021.1.2021 z dnia 21 września 2021 r. z dniem 01.10.2021 r. zostało zlikwidowane stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 • Obwieszczenie z Herbem Gminy

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS”  na sezon 2021/2022

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS”  na sezon 2021/2022.
 • Obwieszczenie z Herbem Gminy

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie na sezon 2021/2022

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie  na sezon 2021/2022.
 • Herb Mszczonowa

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa odwołuje I publiczny  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie oznaczonych jako działki nr ew. 64/1 o pow. 0,1423 ha, 63/16 o pow. 0,2558 ha, 67/6 o pow. 0,3462  ha, o łącznej powierzchni 0,7443 ha, wyznaczony na dzień  26 października  2021 roku o godz. 14:00.

 • Herb Mszczonowa

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa odwołuje I publiczny  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie oznaczonych jako działki nr ew. 63/12 o pow. 0,2496 ha, 63/15  o pow. 0,2500 ha, 67/5 o pow. 0,3499 ha o łącznej powierzchni 0,8495  ha, wyznaczony na dzień  26 października  2021 roku o godz. 13:00.

 • Herb Mszczonowa

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa odwołuje I publiczny  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów oznaczonej jako działki nr ew. 2154/5 o pow. 0,5972 ha, 99/2 o pow. 1,5908 ha, 100/3 o pow. 1,9987 ha,  wyznaczony na dzień  23 września 2021 roku o godz. 14:00.

Komunikat

w dniu 12.09.2021 w godzinach 10:00 - 15:00 na strzelnicy w Markowie Świnicach odbywać się będzie piknik strzelecki.

 • Herb Mszczonowa

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Informacja dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 • Herb Mszczonowa

Zgłoszenie przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Informacja nt. zgłoszenia przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

 • Herb Mszczonowa

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Informacja nt. zgłoszenia przez pracodawcę zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

 • Obwieszczenie z herbem Gminy Mszczonów

Obwieszczenie

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r., poz. 1683), Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań koła łowieckiego „Jenot” w Grójcu na sezon 2021/2022.

 • Obwieszczenie z Herbem Gminy

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku

Na podstawie Uchwały Nr XXX/254/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zawiadamiam o wyłożeniu w dniu dzisiejszym do publicznego wglądu w/w projektu Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku.

Komunikat

KOMUNIKAT. Jutro w godzinach 10- 15:00 na strzelnicy w Markowie Świnicach odbywać się będą zajęcia Mszczonowskiego Klubu Strzeleckiego.

 • Herb Mszczonowa

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest drugim, po stypendium szkolnym, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego

 • Herb Mszczonowa

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest okresowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanym uczniom na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90p) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.). Pomoc materialna przysługuje:

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Zgłaszanie strat w uprawach rolnych - GRAD

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż w związku z wystąpieniem w dniu 16 sierpnia 2021r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - gradu  poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

 • Plakat informujący o ASF

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru

Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym  nieograniczonym

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako  działki o nr ew. 63/12 o pow. 0,2496 ha, 63/15 o pow. 0,2500 ha, 67/5 o pow. 0,3499 ha o łącznej powierzchni 0,8495 ha położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, będących własnością Gminy Mszczonów.

 • Ważny Komunikat z herbem Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym  nieograniczonym

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako  działki o nr ew. 64/1 o pow. 0,1423 ha, 63/16 o pow. 0,2558 ha, 67/6 o pow. 0,3462 ha o  łącznej powierzchni 0,7443 ha położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, będących własnością Gminy Mszczonów.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ważny komunikat

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, iż od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

 • Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.1.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem: „Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej”, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

 • Ważny komunikat

Informacja

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem nr 31 z dnia 3 sierpnia 2021r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego uchyla czasowy zakaz organizowania targów z udziałem ptaków oraz zakaz organizowania lotów treningowych gołębi.

 • Młotek sędziowski

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 856 61 69.

 • Ważny komunikat

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.3.2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami”.

 • Ważny komunikat

Mija czas składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty!

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego  jest możliwe do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 2154/5 o pow. 0,5972 ha, 99/2 o pow. 1,5908 ha, 100/3 o pow. 1,9987 ha położonej w miejscowości Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów.

 • Ważny komunikat

Informacja o nadaniu indywiualnych numerów kont

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie zawiadamia, że w zelu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za wodę lub ścieki oraz wywóz nieczystości stałych nieczystości stałych lub płynnych dla każdego Kontrahenta został utworzony w Pekao S.A. indywidualny numer konta bankowego.

 • Ważny Komunikat

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.2.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Północnej w m. Mszczonów”, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

 • Ważny Komunikat

Obwieszczenie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.3.2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami”.

 • Ważny Komunikat z herbem Mszczonowa

Ujemne skutki przezimowania

Burmistrz Mszczonowa, informuje, iż do dnia 20 lipca 2021 r.  poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Kontrola Kompostowników Przydomowych

Burmistrz Mszczonowa, informuje, iż od 05.07.2021r., na terenie gminy Mszczonów rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 2017 o pow. 0,0807 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 225/3 o pow. 0,1640 ha położonej w miejscowości Osuchów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ważny Komunikat

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 68

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ważny komunikat

Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich wybrano następującą ofertę

 • Ważny Komunikat

Ryzyko występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje o niezmiennie obowiązujących nakazach i zakazach prawnych, zwiazanych z utrzymywaniem świń na terenie powiatu żyrardowskiego (Obszar objety ograniczeniami II różowy ).

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Informacja

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem nr 15 z dnia 21 maja 2021r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

 • Ważny Komunikat z herbem Mszczonowa

Ważny komunikat

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 128/5 o pow. 0,8940 ha i 129/5 o pow. 1,1858 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ważny Komunikat z herbem Mszczonowa

Ważny komunikat

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych  w miejscowości  Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będących własnością Gminy Mszczonów.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ogłoszenie

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie znajduje się informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r.

 • Ważny Komunikat

Ważny komunikat

Ogłoszenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 143802_5 dla obrębów: 143802_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 Świnice, 143802_5.0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143802_5.0067 Wręcza. 

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych  w miejscowości  Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będących własnością Gminy Mszczonów.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 1 9.

W załaczeniu przekazujemy pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego. Pełna treść informacji w załączniku.

 • Zawiadomienie z Herbem Gminy

Zawiadomienie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 05.02.2021 r.), postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.

Obwieszczenie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 05.02.2021 r.), postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ważny komunikat w sprawie opieki nad dziećmi od 27 marca do 11 kwietnia

W załącznikach informacja w sprawie opieki nad dziećmi od 27 marca do 11 kwietnia.

 • Herb Mszczonowa

OGŁOSZENIE Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2021 r.

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowi.

 • Prace budowlane trwające przy mostku za kościołem

Uwaga! Trwają prace w otoczeniu mostka przy ul. Kościelnej!

W związku z zapoczątkowaniem realizacji II etapu inwestycji w przykościelnym parku, rozpoczęły się prace na terenie przylegającym do mostka położonego przy ul. Kościelnej. Obszar ten został ogrodzony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia robót. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności!

 • Ważny Komunikat z herbem gminy Mszczonów

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 17marca 2021 r.

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Stowarzyszenia Rodziców i opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka'' w Mszczonowie złożoną w trybie art.19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice

Zakres projektu: Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie 3 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska oraz Gminy Radziejowice (każdy dla swojej gminy).

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawi wodne (tj. Dz. U. z 2020 r, poz 310 ze zm.), podaje siuę do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Gminy Mszczonów z siedzibą prz Placu Piłsudskiego1, wniesionego do tutejszego prganu przez osobę fizyczną upełnomocnictwa do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy - postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

 • Herb Mszczonowa

Ważny komunikat

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Mszczonów.

 

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Herb Mszczonowa

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w  Osuchowie przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Grafika promująca e-pit

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

„Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Mszczonów, Beneficjent projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” nr POIS.02.02.00-00-0029/19 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II informuje

 • Herb Starostwa

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Północnej w m. Mszczonów” gmina Mszczonów

 • Herb Starostwa

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” gmina Mszczonów.

 • ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu...

JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 18.01.2021 r.

 • Herb Mszczonowa

Nowe obowiązki mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

 • Herb Mszczonowa

Ankieta – badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego

W związku z wprowadzaniem w Urzędzie Miejskim systemu zarządzania jakością według normy ISO zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej jakości pracy instytucji.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie nr 91/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r. zadań publicznych Gminy Mszczonów w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenia nr 90/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Komin z dymem zanieczyszczającym powietrze

Kary za zanieczyszczanie powietrza

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (skrót: POP). 

 • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie

Burmistrz Mszczonowa, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.), zawiadamia, że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 • Herb Starostwa

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów". Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

 • Herb Mszczonowa

Ważny komunikat

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości  Lublinów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Nabór trwa do 25 września 2020 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże”. Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

 • Nowe zasady segregacji odpadów

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Począwszy od dnia 1 października 2020r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie prowadził segregację odpadów opłata będzie wynosiła 28 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku braku prowadzenia segregacji – 56 zł od osoby na miesiąc.

 • -

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej.  Nabór trwa do 4 września 2020. Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie...

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 31 sierpnia do dnia 18 września 2020 r. na terenie Gminy Mszczonów przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie...

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032” od dnia 31 sierpnia do 18 września 2020 r. na terenie Gminy Mszczonów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog

 • Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych...

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Mszczonowa głasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mszczonów.

 • Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Szczegóły w załączonym pliku.

 • Konsultacje

Konsultacje społeczne dotyczące „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”

Burmistrz Mszczonowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”. Konsultacje posłużą Gminie Mszczonów do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 90/12 o pow. 0,8000 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 128/5 o pow. 0,8940 ha, 129/5 o pow. 1,1858 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 225/3 o pow. 0,1640 ha położonej w miejscowości Osuchów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W związku z epidemią prosimy o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie:

 • Komunikat

Komunikat

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia (sobota) o godzinie 17.00 na terenie naszej gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wyemitują sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do użyczenia, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia w drodze obwieszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże”. Szczegóły w załączonych plikach.

 • Ogłoszenie Statutu Gminy Mszczonów

Ogłoszenie Statutu Gminy Mszczonów

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

 • Informacja dotycząca pracy Przedszkoli, Oddziałów...

Informacja dotycząca pracy Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych I Punktów Przedszkolnych

Informujemy, że w okresie wakacji prowadzone przez Gminę Mszczonów przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne działające przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu.

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa dotyczące braku uwag do oferty Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 63/11 o pow. 0,0873 ha,  63/13 o pow. 0,1630 ha, 65/5 o pow. 0,1380 ha, 66/5 o pow. 0,0827 ha 67/1 o pow. 0,0902 ha położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 92/2 o pow. 0,9743 ha, 95/2 o pow. 1,8505 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Przedstawiamy treść ogłoszenia Burmistrza Mszczonowa dotyczącego publikacji oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Pełna treść w załączonym pliku.

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mszczonów.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Suszeniec gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Wnioski o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem...

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 18-21 kwietnia 2020 r.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Mszczonów w dniach 18-21 kwietnia 2020r. przymrozków wiosennych, wszyscy poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku

Informujemy, że trwa nabór dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 99/2 o pow. 1,5908 ha, 2154/5 o pow. 0,5972 ha, 100/3 o pow. 1,9987 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew: 1385/4 o pow. 0,0728 ha, 1386/4 o pow. 0,1602 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew: 225/3 o pow. 0,1640 ha położonej w miejscowości Osuchów będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Szanowny podatniku,

Szanowny podatniku,

jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

 • Informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żyrardowie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żyrardowie informuje o nowych zasadach obsługiwania. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr.html

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/-c52d6d4f0d.html

Dodatkowo na budynku ARiMR w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23,  na drzwiach wejściowych są  zamieszczone komunikaty o organizacji pracy.

 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Wojewoda Mazowiecki informuje, że wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie 16 marca – 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność. Szczegóły w załączonym tekście obwieszczenia.

 • Apel KRUS-u.

Apel KRUS-u

Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. Szczegóły na plakacie.

 • Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej tracą ważność wezwania wydane na podstawie art.32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Wobec powyższego mężczyźni zamieszkali w gminie Mszczonów, którzy otrzymali wezwanie do kwalifikacji wojskowej na dzień 18-19.03.2020r. są zwolnieni z obowiązku stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu. 

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Uwaga Rolniku!

Uwaga Rolniku!

Jeśli:

 • prowadzisz gospodarstwo rolne mniejsze niż 10 ha
 • w 2019 r. wnioskowałeś wyłącznie o płatność:
  • jednolitą obszarową
  • za zazielenienie
  • dodatkową
  • związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz,
  • niezwiązaną do tytoniu
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)
  • w ramach pomocy na zalesianie
  • w ramach premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
 • ubiegasz się o takie same płatności, co w roku ubiegłym

NIE MUSISZ SKŁADAĆ E-WNIOSKU O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE Z PROW 2014-2020!

wystarczy

PAPIEROWE OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W STOSUNKU DO WNIOSKU Z ROKU POPRZEDNIEGO

 • Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji planów...

Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji planów Centralnego Portu Komunikacyjnego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji społecznych dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” - 9 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 18:00, sala kinowo-widowiskowa Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

 • Szkolenie BDO

Szkolenie BDO

Uwaga! Szkolenie na temat „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO”.

Konsultacje społeczne Centralnego Portu Komunikacyjnego

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią https://cpk.bip.gov.pl/pomoc/obwieszczenie.html obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Marków Świnice przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja Wojewody Mazowieckiego

Informacja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Mszczonów oraz nabycia prawa własności budowli i urządzeń, które się na nim znajdują. Szczegóły ogłoszenia na załączonym skanie pisma.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 • Terminy ślubów w USC Mszczonów

Terminy ślubów w USC Mszczonów

Urząd Stanu Cywilnego w Mszczonowie informuje o tegorocznych terminach zawierania ślubów. Osoby planujące ceremonię proszone są o kontakt z Kierownikiem USC pod numerem telefonu 46 858 28 29 co najmniej 30 dni przed wybraną datę, celem dopełnienia formalności.

 • Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień...

Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Zarządzeniem Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796), wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

 • Informacja oświatowa

Informacja oświatowa

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021,
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku.

 • Herb Gminy Mszczonów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych.

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Osuchów gmina Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

 • Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952790

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.